Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyi adatok

1.1. Elérhetőségi adatok

1.2. A szervezeti struktúra

1.3. A szerv vezetői

1.4. Az intézet felettes, felügyeleti szervének adatai

Az intézmény irányító szerve Belügyminisztérium (székhelye:1051 Budapest, József Attila utca 2-4.),

fenntartója az Országos Kórházi Főigazgatóság (székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.)

1.5. Szervezeten belüli illetékes ügyfélszolgálati vezető adatai

1.6. Testületi szervek létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az Intézet működésében testületi szerv nem vesz részt, a Kórházi Felügyelő Tanács, valamint az Intézeti Bizottságok nem minősülnek testületi szerveknek.

1.7. Felügyelt költségvetési vagy közfeladatot ellátó szervek

Nincs az Intézet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, illetve alárendeltségében működő költségvetési vagy más közfeladatot ellátó szerv.

1.8. Az Intézet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, az Intézet részesedésének mértéke

Nincs az Intézet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet.

1.9. Az intézet által alapított közalapítványok

Nincs az Intézet által alapított közalapítvány.

1.10. Az Intézet által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs az Intézet által alapított lap.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2. Az intézet által nyújtott közszolgáltatások

2.3. Intézet által fenntartott adatbázisok

2.4. Nyilvános kiadványok

Nincs az Intézet által alapított lap.

2.5. Az Intézet által közzétett hirdetmények, közlemények

2.6. Az intézet által közzétett pályázatok

2.7. Alaptevékenységekkel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2.8. Közérdekű adatok megismerésének rendje

2.9. Az Intézet tevékenységére vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2.10. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás Intézetre vonatkozó adatai

2.11. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az Intézet az egyik szerződő fél

Az Intézet nem rendelkezik közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.

2.12. Az Intézet kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

2.13. Az Intézetre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

2.14. Az Intézet kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

2.15. a 14. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

2.16. A 14. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

2.17. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

2.18. Az Intézet által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Az intézet éves költségvetése és számviteli törvény szerinti beszámolója

3.2. Az intézetnél foglalkoztatottak létszámára és juttatásaira vonatkozó összesített adatok

3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

4. Szabályzatok

4.1. Az intézet működésére vonatkozó aktuális szabályzatok

5. Közbeszerzési felhívások

5.1. Aktuális közbeszerzési adatok

6. További dokumentumok

6.1. 2018. évre vonatkozó statisztikai összegzés

6.2. 2014. éves összesített statisztika

6.3. Számviteli politika

6.4. Számlarend

 

 

Egységes Közadatkezelő Rendszer